Karbon nötr konaklama dönemi başlıyor

Koç Holding liderliğinde yürütü­len karbon dönüşüm programı kapsamında, Divan otellerinde konaklayan misafirlerin emis­yonları ücretsiz olarak ofsetle­necek. Misafirler, karbon ofset­leme sürecinin hangi projeler aracılığıyla sağlandığını ve çev­resel faydalarını karbon ofset sertifikası ile belgelendirebile­cek. Bu projeye katılan misafir­ler, sosyal ve çevresel sorumlu­luk bilincinin artmasına önemli ölçüde destek verecek.

Sürdürülebilir gelecek amaçlanıyor

Divan Grubu Genel Müdürü Murat Tomruk, sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılıkları­nı ve “Sadece En İyi” ilkesini işlerinin her alanına entegre ettiklerini vurguladı. Tomruk, “Misafirlerimizi karbon nötr bir geleceğe doğru ilerleme hedefimize ortak etmek isti­yoruz” dedi. Grup, iş süreçle­rini çevresel etkileri minimi­ze edecek şekilde tasarlıyor ve kaynakları verimli kullanma­yı hedefliyor. Karbon nötr ko­naklama ve etkinlik stratejile­ri, sürdürülebilirlik vizyonu­nun merkezinde yer alıyor.

Divan Grubu Oteller ve Ziya­fet Birimleri Genel Müdür Yar­dımcısı Emre Altunal ise, 2020 yılı baz alınarak, 2030 yılına ka­dar operasyonlardan kaynakla­nan emisyonları yüzde 20 ora­nında azaltmayı ve 2050 yılı itibarıyla tüm operasyonlarda karbon nötr olmayı hedefledik­lerini belirtti. Misafirlerine ve çalışanlarına karbon dengele­me hakkında bilgilendirme ya­parak farkındalık oluşturmayı önemli bulduklarını ifade etti.

Proje, iklim teknolojileri şirke­ti Climateware ile geliştirildi. Climateware CEO’su İlker Tu­ran, Divan için özel olarak ge­liştirdikleri hesaplama API’le­ri ile konaklamalar ve etkinlik­ler için doğru emisyon verileri sunarak gerçek zamanlı karbon dengelemesi yapılmasına ola­nak sağladıklarını belirtti. Bu sayede Divan, misafirlerine so­mut bir çevre dostu deneyimi sunuyor ve onları bu anlamlı değişimde aktif katılımcılar ha­line getiriyor.

2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi

Divan Grubu, 2050 yılına ka­dar karbon nötr olmayı hedefli­yor. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik ve­riyor ve 2023 yılında 10 MWe’lik kapasite ile GES kurulumu baş­vurusu yaptı. Grup, 2030 yılı­na kadar tüm operasyonların­da döngüsel ekonomi ilkelerine tam uyum sağlamayı ve “Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür” prensiplerini şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline ge­tirmeyi amaçlıyor.

Arçelik ile kahve atıklarını biyokompozit malzeme olarak kullanmayı he­defleyen Telve Duo projesi gibi projelerle çevresel sorumlulu­ğunu sürdürüyor. Divan Grubu, oda başına su tüketimini yüzde 2 oranında azaltarak su kaynak­larının korunmasına yönelik ta­ahhüdünü somut adımlarla ger­çekleştirmeye çalışıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir